Menu

Forskningsprogram

Alfa-1-stiftelsen har lagt avsevärd tid och resurser på att ange ett genomförbart och relevant forskningsprogram. Processen startade på strategisk nivå, en formell aktivitet som stiftelsen slutförde år 2000.

Denna övergripande utvärdering av stiftelsens olika program och forskningsaktiviteter inkluderade bidrag, såväl från ett nätverk inom pågående AAT-forskning som från ett stort antal närliggande organisationer och experter. Denna strategiska process innehöll möten med målinriktade planeringsgrupper, forskare, myndighetsrepresentanter från National Institutes of Health och Food and Drug Administration samt skriftliga kommentarer från the Center of Disease Control. Dessutom inhämtades synpunkter från andra frivilliga hälsoorganisationer som är representerade i National Health Council. Under ett stort antal strategiska planeringsmöten identifierades överordnade forskningsmål och kunskapsluckor som behövde uppmärksammas i fortsatt forskning.

I ett andra steg i processen att utforma ett forskningsprogram involverades alfa-1-stiftelsens Medical and Scientific Advisory Committee (MASAC), stiftelsens övergripande medicinskt rådgivande organ för att genomföra en återkommande (årlig) utvärdering av de forskningsområden som identifierats i den strategiska planeringsprocessen. År 2001 utsågs en ad hoc-kommittée av MASAC för att göra en noggrann genomgång av de forskningsområden som identifierats i den strategiska planeringsprocessen och samordna dessa rekommendationer med vad som är möjligt att uppnå med existerande kunskap och teknologier. Ad hoc-kommittéen producerade nedanstående forskningsplan. Denna tjänstgör som ett arbetsdokument vilket används som redskap för att rangordna inkomna bidragsansökningar för att uppnå stiftelsens övergripande forskningsmål vid utdelande av anslag. Förutom att ligga till grund för utvärdering av bidragsansökningar kommer forskningsplanen att ha fler användningsområden. Bl a har detta dokument också utnyttjats för att identifiera de mest relevanta ämnena för workshops om avgörande frågeställningar.

Agenda:

Grundforskning: Identifikation av targets och utveckling av terapeutiska angreppssätt

Molekylärbiologi av alfa-1-antitrypsinuttryck

 • Mekanismer för AAT-syntes, -folding och -sekretion
 • Molekylär patologi av Z AAT genuttryck
 • Utveckling av en djurmodell med AAT-brist

Lungfokuserad forskning

 • Determinanter för lungtillväxt, cellomsättning, underhåll och regenerering
 • Mekanismer för vävnadsdestruktion, reaktion på skada och inflammation

Leverfokuserad forskning

 • Determinanter för levertillväxt, cellomsättning, underhåll och regenerering
 • Mekanismer för hepatocellulär toxicitet och leverskada

Teknologiutveckling

 • Hepatocyttransplantation
 • Genterapi: förbättring, ersättning, utsläckande och reparation
 • Isolering, reparation och ersättning av stamceller
 • Småmolekylära antiproteaser
 • Småmolekylär high through-put library screening, (HTS)

Klinisk forskning: Att identifiera alfa-1-individer och att definiera AAT-bristens naturalhistoria

AAT-bristens epidemiologi

 • Målinriktad spårning av AAT-gendefekter
 • Populationsscreening av AAT-gendefekter
 • Tillvägagångssätt för att befrämja rutinmässig årlig lungfunktionstest i primärvårdsmottagning eller motsvarande
 • Att definiera risken för kliniska manifestationer hos heterozygota bärare

Modifierargener som påverkar lunga och lever hos individer med AAT-brist

Inflammationens roll i lungsjukdomens patogenes hos individer med AAT-brist

Etablerande av effektiva mätmetoder för kliniska resultat vid AAT- brist

 • Kvantitativ CT-scanning för att bedöma lungsjukdomens utveckling
 • Biomarkörer för tidig lung- eller leversjukdom eller för sjukdomsexacerbationer

Livskvalitet, sjukvårdsutnyttjande och symptomhantering

Miljöpåverkan på lung- och leversjukdom hos individer med AAT-brist

Kliniska manifestationer av AAT-brist förutom i lunga och lever

Translationell forskning: Utvärdering av nyskapande terapeutiska tillvägagångssätt

 • Ersättningsterapi med alfa-1-antitrypsin
 • Utveckling av aerosoladministrerad AAT terapi
 • Bestämning av nyttan av AAT-behandling hos lungtransplanterade patienter
 • Substitutionsterapi hos lungtransplanterade patienter
 • Förbättrat kliniskt resultat hos mottagare vid lung- och levertransplantation
 • Behandling av pulmonell hyperinflation
 • Antiinflammatorisk behandling
 • Småmolekylär antiproteasbehandling
 • Genterapi
 • Genersättningsterapi
 • Förstärkt AAT-expression
 • Kemisk kaperonterapi

Forskning som rör etiska, legala och sociala frågeställningar: Att eliminera barriärer för alfa-1-individer

 • Testning/screening av nyfödda
 • Målinriktad spårning
 • Sociala dimensioner av alfa-1-antitrypsinbrist
 • Likvärdig distribution av medicinska behandlingar