Menu

Forskning

Vänligen notera att allt ansökningsmaterial är på engelska och att alla ansökningar måste lämnas in på engelska.

Alfa-1-stiftelsen erbjuder forskningsmöjligheter för såväl in-cycle som out-of-cycle perioder. Läs följande text för ytterligare information.

INFORMATION OM MÖJLIGHETER TILL BIDRAG FÖR IN-CYCLE FORSKNING

AVSIKTSFÖRKLARING

Första steget i en ansökan till alfa-1-stiftelsen om forskningsbidrag är att sända in en avsiktsförklaring, biografiskt utkast för avsiktsförklaringen och en lista med nyckelord. Alla tre dokumenten måste sändas till stiftelsen för att du skall få ett erbjudande att skicka in en fullständig bidragsansökan. Det krävs att en separat avsiktsförklaring skickas in för varje bidragsansökan. Den sökande måste sända in en avsiktsförklaring för att kunna sända in en bidragsansökan. En ansökan som skickas in utan föregående avsiktsförklaring resulterar automatiskt i avslag och ansökan returneras till den sökande. Klicka på nedanstående länkar för information och instruktioner om att sända in en avsiktsförklaring och bidragsansökan

Letter of Intent and Grant Application Timeline
LOI and Grant Application Instructions 2012-13 In-Cycle
Biographical Sketch for LOI
LOI and Grant Application Keywords List 2012-13 In-Cycle

För information om stiftelsens in-cycle ansökningsprocess eller bidragsmöjligheter kontakta David Fernandez, bidragskoordinator, på dfernandez@alpha-1foundation.org eller på telefon 305-567-9888, anknytning 242.

BIDRAGSANSÖKAN

Om din avsiktsförklaring godkänns kommer alfa-1-stiftelsen att uppmana dig att skicka in en fullständig bidragsansökan. Notera att en avsiktsförklaring måste vara inskickad, granskad och godkänd innan en ansökan skickas in. Klicka på följande länkar för information och instruktioner om inskickande av en bidragsansökan:

Research Opportunities Timeline
LOI and Grant Application Instructions
NOA Grants Terms and Conditions
Frequently Asked Questions

För information om alfa-1-stiftelsens process för in-cycle bidragsansökan, ansökningsprocess eller krav, kontakta David Fernandez, bidragskoordinator på dfernandez@alpha-1foundation.org eller på telefon 305-567-9888, anknytning 242.

OLIKA BIDRAGSKATEGORIER FÖR IN-CYCLE FORSKNING

Bridge Grant

Bidragsnivå: Maximalt belopp för ansökan är 25 000 USD.

Period: Upp till ett års stöd kan erhållas.

Målet med detta bidrag är att ge stöd till högklassiga forskningsprojekt relaterade till alfa-1-antitrypsin (AAT)-brist där ansökan skickats till och godkänts av National Institutes of Health (NIH), men som inte kan ges stöd från NIHs tillgängliga fonder. Detta bidrag kompletterar sålunda NIHs bidragsmekanism för projekt av potentiellt intresse för alfa-1-patienter. Bidrag från alfa-1-stiftelsen genom detta program är avsedda att leda till utveckling av tillräckliga preliminära data för att göra AAT-relaterade ansökningar konkurrenskraftiga i NIHs bedömningsprocess. Information som genereras i forskningsstudier som stöds av alfa-1-stiftelsen avses leda till ansökningar om ytterligare medel hos andra bidragsgivare, t.ex. NIH.

Etiska, Legala och Sociala frågeställningar (ELSI) relaterade till AAT-brist

Bidragsnivåer: Bidrag till ELSI-projekt kan sökas under följande bidragskategorier: Pilot & feasibilitystudier, postdoktoral forskartjänst eller forskningsprojekt. Se de bidragsnivåer som anges vid respektive bidragskategorier.

Tidsperiod: Stöd kan ges i upp till två år beroende på vilken bidragskategori som bidraget utdelas i. Se de perioder som anges för var och en av respektive bidragskategori.

Målet med detta anslag är att ställa medel till förfogande för att uppmuntra framtagandet av ny information som bidrar till förståelsen av bioetiska, legala, ekonomiska och/eller sociala frågeställningar kopplade till AAT-brist. Förslag kan komma från ett brett spektrum av discipliner inklusive humaniora samt sociala, naturvetenskapliga och hälsoinriktade områden. Denna bidragsmodell avser speciellt att stödja utvecklingen av nya infallsvinklar beträffande informerat samtycke, intressekonflikter, organfördelning, genetisk testning och/eller genetisk diskriminering. Ansökningar kan emellertid röra alla följande eller andra närliggande områden:

  • Kartlägga attityder kring genetisk testning och screening, förändring av läkarbeteende och regler för vården beträffande testning, konfidentiell testning, genetisk rådgivning och kunskap hos allmänheten om alfa-1.
  • Förbättrad livskvalitet för patienter med alfa-1-antitrypsinbrist och för deras familjer, kronisk sjukdom, terminal sjukdom, förebyggande vårdplanering och frågeställningar i livets slutskede, yrkesanknutna frågor, frågor kring familjeplanering, studier av sociala och ekonomiska konsekvenser av att diagnosticeras med AAT-brist, inklusive postdiagnostiska stigman.
  • Erbjudandet av informerat samtycke vid testning för AAT-brist, medicinsk behandling, deltagande i medicinsk forskning eller transplantation, andra frågor relaterade till deltagande i kliniska prövningar eller forskningsstudier.
  • Frågor relaterande till genetisk diskriminering inklusive tillgång till försäkringsskydd, socialt stöd, medicinsk vård, anställning och/eller militärtjänst, skydd av sekretess för patienter och deras familjer, lagstiftning beträffande genetisk sjukdom och individer med alfa-1-brist.
  • Likvärdig fördelning av tillgänglig medicinsk vård, tillgänglighet och fördelning av organ för transplantation i anslutning till AAT-brist.
  • Immaterialrätt, äganderätt för vävnader, organ och DNA i anslutning till forskningsstudier och kliniska prövningar samt patentfrågor kopplade till genetisk forskning.

Det krävs att alla förslag skall vara hypotesgenererande eller hypotestestande eller generera ny information om konceptuella frågeställningar som har relevans för stiftelsens forskningsuppdrag. De sökande kan skicka in sin ansökan avseende ett pilot- och feasibilitybidrag, ett bidrag till postdoktoral forskartjänst eller ett forskningsbidrag . Projekt som skickas in avseende forskningsbidrag måste innehålla tillräckliga preliminära data för att rättfärdiga stöd från stiftelsen.

Pilot- och Feasibilitybidrag

Bidragsnivå: Maximalt 40 000 USD.

Period: Upp till ett år.

Målet med detta bidrag är att ge ekonomiskt stöd för att uppmuntra utveckling och test av nya hypoteser och/eller metoder inom forskningsområden som är relevanta för AAT-brist. Föreslaget arbete skall vara hypotesgenererande eller hypotestestande och spegla nyskapande infallsvinklar på betydelsefulla frågeställningar inom AAT-forskning eller utveckling av nyskapande metoder, och generera tillräckliga preliminära data för att rättfärdiga stiftelsens stöd. Resultat från studier som genomförts med stöd av pilot- och feasibilitybidrag förväntas leda till bidragsansökningar från andra givare (t.ex. NIH). Vid bidragsperiodens slut förväntas de sökande ansöka om ytterligare bidrag via andra mekanismer eller från externa bidragsgivare. Bidraget är inte avsett att stödja fortsättningen av program som inletts under andra bidragsmekanismer.

Bidrag till postdoktoral forskartjänst

Bidragsnivå: Maximalt 35 000 USD per år.

Period: Upp till två år.

Målet med detta bidrag är att ge stöd för postdoktorala forskare som inleder sin forskarkarriär och tjänstgör i etablerade forskares laboratorier eller bedriver forskning under handledning av etablerade forskare. Dessutom avses denna bidragskategori ge stöd till postdoktorala forskare som avser att fortsätta sin karriär inom AAT-forskningen. Ansökningar accepteras från kandidater med MD, PhD eller motsvarande examen, med intresse för grundforskning, klinisk forskning eller forskning inriktad på studier av etiska-, legala- eller sociala frågeställningar med anknytning till AAT-brist. Sökanden skall visa engagemang för AAT-relaterad forskning genom att under 50 % av sin tid lägga fokus på forskning eller klinisk verksamhet avseende AAT-brist.

Forskningsanslag

Bidragsnivå: Maximalt 100 000 USD per år.

Period: Upp till två år.

Målet med detta bidrag är att stimulera genererandet av ny information som bidrar till förståelsen av grundläggande biologi för hur AAT uttrycks och för patogenes/behandling av AAT-brist. Dessutom kommer projekt som ger insikt om genererandet av information som kan bidra till nya terapimetoder för AAT-brist att beaktas. Alla förslag skall vara hypotesgenererande eller hypotestestande och ge tillräckliga preliminära data för att rättfärdiga stöd från stiftelsen.

Anslag för stöd i samband med vetenskapligt möte

Bidragsnivå: Bidrag ges vanligtvis på nivån 5 000 USD. Beloppen är begränsade till användning under en specificerad tidsperiod.

Period: Varierar med hänsyn till begäran.

Målet med detta bidrag är att ge stöd för vetenskapliga möten, arbetsmöten eller konferenser med relevans för AAT-brist och alfa-1 stiftelsens uttalade ändamål.

Resestipendium

Bidragsnivå: Bidrag ges vanligtvis på nivån 1 000 USD. Beloppen är begränsade till användning under en specificerad tidsperiod.

Period: Varierar med hänsyn till begäran.

Två sorters resestipendier kan sökas

  • Alfa-1-stiftelsen ger bidrag som stöd till resa för att delta i en vetenskaplig konferens eller ett möte för att presentera AAT-relaterade abstracts eller posters vid nationella och internationella möten. Kandidater skall ha en MD, PhD eller motsvarande examen och minst ett års erfarenhet av forskning relaterad till AAT-brist. Stipendiet är i första hand avsett som resestöd till en anslagstagare. Om stipendiet är tänkt att användas för specialiserad träning måste ett intyg presenteras som tydligt anger besökarens roll, avsatt tid och målsättningen med den föreslagna träningen och som också anger engagemang från aktuell institution.
  • Alfa-1-stiftelsen ställer medel till förfogande som stöd för utbytesträning vid ett etablerat alfa-1-laboratorium, av en etablerad alfa-1-forskare. Sådan träning kan innehålla utbildning i diagnostiska och terapeutiska procedurer, forskningsrelaterade tekniker, träning på specialiserad utrustning eller mjukvara som är applicerbara på AAT-relaterad forskning.

ANSLAGSMÖJLIGHETER OUT-OF-CYCLE

Avsikten med detta program är att stödja stora, ofta kliniska anslag som inte passar i ett in-cycle bidragsprogram. Out-of-cycle-bidrag kan baseras på en stiftelseinitierad uppmaning om ansökan (RFA) eller på ansökan initierad av forskare. Forskaren bör kontakta stiftelsen innan en ansökan om out-of-cycle-bidrag övervägs. För ytterligare information om alfa-1-stiftelsens möjligheter till anslag out-of-cycle kontakta bidragskoordinator David Fernandez, e-post: dfernandez@alpha-1foundation.org eller telefon 305-567-9888 anknytning 242.