Menu

ATS/ERS standard

År 2003 publicerade American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine “ATS/ERS: Standards for Diagnosis and Management of Individuals with Alpha-1”. Dessa riktlinjer rekommenderar testning för alfa-1 hos alla vuxna patienter som lider av KOL, emfysem, ofullständigt reversibel astma, oförklarad leversjukdom och som har syskon med alfa-1.

Vid avgörande av lämpligheten av ett specifikt test bör läkaren använda sin professionella bedömning av den speciella kliniska bild som den enskilda patienten presenterar. Det kan emellertid vara välbetänkt att dokumentera skälen för avvikelse från dessa riktlinjer i patientjournalen. Observera att riktlinjerna endast är tillgängliga på engelska.

ATS/ERS Standards PDF (American Thoracic Society Documents in English)